Pobierz 180 kbajtów Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r."o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych staw." (Dz.U. z 2005 r., Nr 157, poz.1316) - tzw. "antylichwiarska"   
Pobierz 180 kbajtów Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24.09.2004 w sprawie wyposazenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalnoœci kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych. (Dz.U. z dnia 8 października 2004, Nr 219 poz. 2220)   
Pobierz 180 kbajtów Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. "o swobodzie działalności gospodarczej." (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807)   
Pobierz 180 kbajtów Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 141 Poz. 1178   
Pobierz 195 kbajtów Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. "o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowcyh pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"  
Pobierz 84 kbajtów Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. "o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro"  
Pobierz 1620 kbajtów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 21 września 2001 r. "w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej"  
Pobierz 277 kbajtów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. "w sprawie warunkow technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzrou wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej"  
Pobierz 330 kbajtów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 3 września 2002 r. "w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe"  
Pobierz 880 kbajtów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 20 maja 2003 r. "zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej"  

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw:
http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/ustawy/775_u.htm


Więcej informacji znajduje się w bazie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP pod adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/Main/WDU19981601063

Umowy, informacje dodatkowe:
Pobierz 195 kbajtów
Umowa przechowania
Pobierz 195 kbajtów
Na temat ustawy antylichwiarskiej
Pobierz 195 kbajtów
Umowa kupna-sprzedaży
z prawem odkupu


Te dokumenty są w formacie PDF. Musisz pobrać Adobe Acrobat Reader żeby je odczytać.