Uwaga!
Zniesienie limitu jednorazowej transakcji w wys. równowartości 20 000 euro mw kantorach!...czytaj więcej >>

Jesteśmy ogólnokrajową korporacją zawodową, która została utworzona 18 listopada 1994 r. Przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych, głównie z Gdańska, Katowic, Krakowa, Wrocławia i Warszawy. W maju 1999 r. , w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia grupy prowadzących działalność lombardową, decyzją Wolnego Zgromadzenia Delegatów odbytego w Szczyrku, dotychczasowa nazwa: Stowarzyszenie Właścicieli Kantorów Wartości Dewizowych, została zastąpiona aktualną: Stowarzyszenie Właścicieli Kantorów i Lombardów.

W myśl postanowień statutu celem Stowarzyszenia jest ochrona interesów członków oraz ich reprezentowanie wobec organów władzy i administracji państwowej. Cel ten jest realizowany m.in. przez:
 • inicjowanie zmian przepisów oraz praktyki ich stosowania,
 • doskonalenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych członków,
 • organizowanie doradztwa zawodowego w tym podatkowego,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa osobistego i prowadzonych działalności gospodarczych,
 • wzajemne wspieranie członków - ofiar napadów rabunkowych,
 • podejmowanie przedsięwzięć mających na względzie poprawę wizerunku środowiska,
 • wydawanie Biuletynu Informacyjnego - miesięcznika, prezentującego aktualne problemy społeczno-zawodowe środowiska.
W ieloletni okres funkcjonowania Stowarzyszenia w pełni potwierdził zasadność zorganizowania się środowiska. Dowodzą tego konkretne rezultaty podejmowanych przez Stowarzyszenie działań, niemożliwe do uzyskania bez korporacji zawodowej reprezentującej interesy środowiska i dopominającej się w pełnym znaczeniu tego słowa - o jego sprawy. Należą do nich m. in.:
 • Likwidacja, w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 1994 r. sygn. akt. P3/94, "karnego" podatku obrotowego podważającego sens ekonomiczny wykonywania działalności kantorowej,
 • Oficjalne zakwalifikowanie usług kupna i sprzedaży walut obcych do usług finansowych, z czym wiąże się analogiczne ich traktowanie jak innych usług finansowych, w tym bankowych,
 • Nieprzedłużanie począwszy od 1 stycznia 1996 r. na kolejny okres obowiązywania podatku obrotowego od kupna i sprzedaży walut obcych oraz zwolnienie przedmiotowe wspomnianych usług od tej daty z podatku od towarów i usług (VAT),
 • Przyzwolenie na dokonywanie w kantorach wymiany walut obrotu powszechnymi świadectwami udziałowymi w Programie NFI,
 • Odroczenie obowiązku instalacji fiskalnych kas rejestrujących w działalności kantorowej, ostatnio do 31 grudnia 2001r., w tym także w odniesieniu do innych rodzajów działalności gospodarczej, jeśli udział wartości tych dodatkowych usług był nie większy niż 30 % ogólnego obrotu z tytułu działalności gospodarczej,
 • Ustawowe przyzwolenie na obrót międzykantorowy, tj. na zawieranie transakcji walutowych pomiędzy kantorami wymiany walut należącymi do różnych podmiotów gospodarczych,
 • Zniesienie obowiązku zamieszczania na życzenie klientów w dowodach sprzedaży serii i numerów sprzedawanych banknotów,
 • Ograniczenie ustawowego wymogu niekaralności do przestępstw skarbowych przeciwko mieniu lub innych przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zagrożonych karą pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności,
 • Zmiana kwalifikacji naruszania warunków zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej z przestępstwa skarbowego na wykroczenie skarbowe, wiążąca się z blisko 50 krotnym obniżeniem wysokości grzywny za ten czyn,
 • Optymalizacja obciążeń fiskalnych działalności lombardowej (sprzedaż zastawu lombardowego w imieniu i na rachunek pożyczkobiorcy, komisowa sprzedaż zastawu),
 • Podniesienie progu obowiązkowej rejestracji transakcji do 15 000 Euro ( z 10 000 Euro),
 • Przesunięcie obowiązku rejestracji wyżej wymienionych transakcji na rok 2004,
 • Uzyskanie możliwości obrotu z osobami prawnymi przez kantory
Poza tymi niewątpliwymi osiągnięciami funkcjonują jeszcze inne sprawy, które nurtują nasze środowisko. Najważniejszą z nich jest limit transakcji do kwoty 20 000 Euro w obrocie kantorowym i konieczność posługiwania się rachunkiem bankowym w obrotach pomiędzy kantorami. Te i inne zagadnienia są obecnie przedmiotem działania naszego Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest w bezpośrednim kontakcie z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Finansów.

Troską napawa nas również mała liczba członków Stowarzyszenia, gdyż w tej chwili obejmuje ono jedynie ok. 7% ogólnej liczby kantorów oraz pojedyncze lombardy. Tak niska reprezentacja uniemożliwia obniżenie składki członkowskiej oraz powoduje, że niektóre zamierzenia Stowarzyszenia nie mogą być realizowane ze względów finansowych.