Zniesienie limitu jednorazowej transakcji w wys. równowartości 20 000 euro mw kantorach!
W dniu 26 stycznia b.r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw. Zmieniono w niej art.15 dotychczas obowiązującego Prawa dewizowego, dot. wspomnianego limitu jednorazowej transakcji.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2007 nr.61 poz. 410) i wchodzi w życie w dn. 21.04.2007 r.

Treść ustawy